Jogi nyilatkozat

Tájékoztató a weboldalon szereplő információk jogi vonzatáról


1. Általános tájékoztatás

1.1. A www.erzsebetalapitvany.hu weboldalt az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Megbízó) megbízásából a ClickTech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Megbízó adatai:
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Képviselő: Hornyák Tibor, a Kuratórium elnöke
Nyilvántartási szám: 01-01-0011674
Adószám: 18398304-2-41

A Szolgáltató adatai:
Székhely: 1147 Budapest, Huszt utca 25. 3. em. 1.
Képviselő: Orbán Andor Sándor
Cégjegyzékszám: 01-06-773415
Adószám: 22271972-2-42
E-mail: postmaster@clicktech.hu


1.2. A jelen Jogi nyilatkozat hatálya kiterjed valamennyi felhasználóra. Felhasználónak minősül a weboldal valamennyi látogatója.

1.3. A www.erzsebetalapitvany.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és előírásokat.

1.4. Megbízó jogosult a Jogi nyilatkozat előírásait– a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató weboldalon rövid felhívás útján értesíti a felhasználókat. A módosítást követően a weboldal további használatával a felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A weboldal működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum a Jogi nyilatkozat részét képezi és kötelező minden felhasználóra nézve.

1.5. A www.erzsebetalapitvany.hu weboldalon közvetlenül semmilyen kereskedelmi szolgáltatás nem rendelhető meg, a Megbízó illetőleg a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

1.6. A www.erzsebetalapitvany.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért és különösen a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

2. Tartalomszolgáltatás

2.1. A weboldal elsődleges célja a Megbízóra és tevékenységére vonatkozó információk hozzáférhetővé tétele. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét nem köti regisztrációhoz.

2.2. Megbízó jogosult a weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve annak megjelenését és tartalmát, saját döntésétől függően, a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni vagy megszüntetni.

2.3. A felhasználó a szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Jogi nyilatkozatnak megfelelően, harmadik személyek és a Megbízó, valamint a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a felhasználó a jelen Jogi nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Megbízó jogosult a jelen Jogi nyilatkozatban rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

3. Szerzői jogvédelem

3.1. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére Megbízó hozzájárulása esetén kizárólag a Szolgáltató jogosult.

3.2. A weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

3.3. A weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén –– a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásakor is –– meg kell felelnie többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, és a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. A Megbízó vagy Szolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

3.4. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3.5. Megbízó a weboldalon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

4. A honlap használatának feltételei

4.1. A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

4.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

4.3. A Weblap használata során a felhasználó tevékenysége által, illetve a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel.

4.4. Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Megbízóval vagy Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden, a Megbízó vagy a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Megbízót vagy a Szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5. Felelősség a szolgáltatásért

5.1. A Megbízó törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért, bármely konkrét célra való alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget.

5.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

5.3. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, hálózati meghibásodásából, számítógépes vírus, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, hacker tevékenységek eredményeként, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

6. Adatvédelem


6.1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételévelweboldal használatával kapcsolatos adatokat az igénybe vevőa felhasználó hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővela felhasználóval közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.
6.2. Jelen Jogi nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

6.3. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

6.4. A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

6.5. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyzhet el, A cookie-t a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.


7. Jogkövetkezmények

7.1. A jelen Jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Megbízó és a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntető jogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.

7.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.