Tábori applikáció

Hatályos: 2023. március 1-től visszavonásig

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön által letöltött TÁBOROZOM alkalmazást (a továbbiakban: alkalmazás) az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; adószám: 18398304-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltató által szervezett ottalvós Erzsébet-táborban való tartózkodása során tájékozódhasson az aktuális tábori eseményekről, programokról és a tábori élethez hasznos információkat szerezhessen a táborhelyről. Az alkalmazás továbbá lehetőséget biztosít Segélyhívó alkalmazására.

A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatot a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, alkalmazás működtetése érdekében kezeli.

A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet., GDPR), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek (a továbbiakban: Ekertv.) a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem használja fel a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra és azokat nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az alkalmazás letöltése, illetve a regisztráción, valamint az alkalmazás használatán keresztül a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Felhasználó az alkalmazás letöltését, használatát megelőzően az alkalmazás keretében megvalósuló adatkezelésekről a jelen tájékoztató megismerésével szerez tudomást. Felhasználó a jelen tájékoztató előzetes megismerését követően, annak kifejezett elfogadásával – a regisztráció során az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az adatkezelési tájékoztatót nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, az alkalmazást ne töltse le, illetőleg törölje azt!

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése értelmében a 16. éven aluli Felhasználók esetén az alkalmazás, mint a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha ahhoz, azaz az alkalmazás használatához a gyermek szülői felügyeleti jogait gyakorló személy hozzájárulását adta, azt engedélyezte!

 1. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az alkalmazást letöltő és használó táborozó gyermekek és kísérőik, illetve a Szolgáltató alkalmazásában álló Táborvezetők, Programkoordinátorok, Altáborvezetők, TESO-k, valamint EFOP-munkatársak (Felhasználó).

 1. Az alkalmazás igénybevétele során kezelt adatok köre az egyes felhasználói kategóriák szerint:
 1. Táborozó gyermek
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok:Az alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amelyek alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott születési dátumhoz tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a táborozó csoport jelentkezésének benyújtásával kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, majd közvetlenül a tábori turnust megelőzően kerülnek a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján    A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Saját programok: Azon tábori programok listája, amelyekre vonatkozóan a táborozó csoportja előzetesen részvételre jelentkezettAz alkalmazásba történő regisztrációval a táborozó gyermek csoportjának összes programja megjelenik napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal, amely elősegíti a táborhelyen belüli tájékozódást, a tábori napirend tervezését. Az egyes programhelyszínek tárolt GPS koordinátái alapján a Google Maps-re történő átirányítással navigáció valósítható meg. Tehát az applikációban nem történik helymeghatározás, útvonaltervezés, Felhasználó GPS koordinátái az alkalmazásban nem kerülnek sem tárolásra, sem felhasználásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Gyűjtött pontok: programokon történő részvétellel gyűjtött pontok esetén a részvétellel érintett program neve a QR kód programvezető általi leolvasása után és a pontértékea program értékelésért gyűjtött pontok esetén a részvétellel érintett program neve és az értékelésért kapott pontértéka programhelyszínre történő eljutással gyűjtött pont esetén a haladási úton elhelyezett QR kód és a pontértékA pontgyűjtés célja a tábori tartózkodás még élvezetesebbé tétele (a Felhasználó az előre meghatározott pontértékek elérésekor virtuális jutalmakban részesül), egyben a programhelyszínekre történő eljutás haladási útján elhelyezett QR kód beolvasásával a táborhellyel összefüggő érdekes információk megjelenítése.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján    A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Programok értékelése: a táborozó részvétellel érintett (beregisztrált és szabadon látogatható) programjainak értékeléseA programok értékelése elősegíti, hogy Szolgáltató közvetlen visszajelzést kapjon a tábori programok fogadtatásáról.Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt megvalósításához és az azzal összefüggő elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt dokumentum megőrzési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2028. december 31-ig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Táborzáró kérdőívben megadott adatok: A turnus végén elérhetővé váló táborzáró kérdőív kérdéseire adott válaszokA turnus utolsó két napján elérhető táborzáró kérdőív kérdéseire adott válaszok által Szolgáltató hiteles képet kaphat a táborok célcsoportjának számító táborozóknak a táborokról, tábori programokról alkotott véleményéről, a táborokkal szemben támasztott esetleges további igényeiről.Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt megvalósításához és az azzal összefüggő elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánA kérdőív a kitöltését követően anonimmá válik, azaz a kérdőív tartalma nem köthető a Felhasználóhoz. Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt dokumentum megőrzési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2028. december 31-ig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Étkezési rend: A táborozó gyermekcsoportjának étkezési rendje, azaz azon időpontok amikor a csoportnak lehetősége nyílik a tábor nyújtotta főétkezési szolgáltatások (reggeli, ebéd, vacsora) igénybevételéreAz egyes táborozó csoportokra irányadó étkezési rend kizárólag a kísérői felületen jelenik meg, elősegítve annak betartását.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • Kísérő
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: QR kódegyedi azonosító (Personal ID)táborozás idejetáborozás helyeszületési dátumfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott születési dátumhoz tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a táborozó csoport jelentkezésének benyújtásával kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, majd közvetlenül a tábori turnust megelőzően kerülnek a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján    A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Saját programok: Azon tábori programok listája, amelyekre vonatkozóan a táborozó csoport előzetesen részvételre jelentkezettAz alkalmazásba történő regisztrációval a táborozó gyermek csoportjának összes programja megjelenik napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal, amely elősegíti a táborhelyen belüli tájékozódást, a tábori napirend tervezését. Az egyes programhelyszínek tárolt GPS koordinátái alapján a Google Maps-re történő átirányítással navigáció valósítható meg. Felhasználó GPS koordinátái az alkalmazásban nem kerülnek sem tárolásra, sem felhasználásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Programok értékelése: A gyermekcsoport részvételével érintett programra adott értékelés  A programok értékelése lehetőségének kísérők részére történő lehetővé tétele elősegíti, hogy Felhasználó még pontosabb képet kapjon a tábori programok fogadtatásáról.Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt megvalósításához és az azzal összefüggő elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt dokumentum megőrzési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2028. december 31-ig.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Kölcsönzött eszközök: A kísérő által kikölcsönzött tábori eszközök köre.A tábori élmény teljesebbé tétele érdekében szabadon kölcsönözhető eszközök nyomon követése, a kölcsönzött eszköz visszaszolgáltatásának biztosítása.a Szolgáltatónak az eszközei nyomon követéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjánA regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Táborzáró kérdőívben megadott adatok: A turnus végén elérhetővé váló táborzáró kérdőív kérdéseire adott válaszokA turnus utolsó két napján elérhető táborzáró kérdőív kérdéseire adott válaszok által Szolgáltató hiteles képet kaphat a táborozó csoportot kísérő felnőttkorúak szemszögéből is a tábori programokról alkotott véleményről, a táborokkal szemben támasztott esetleges további igényekről.Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt megvalósításához és az azzal összefüggő elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánA kérdőív a kitöltését követően anonimmá válik, azaz a kérdőív tartalma nem köthető a Felhasználóhoz. Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt dokumentum megőrzési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2028. december 31-ig.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Étkezési rend: A táborozó csoport étkezési rendje, azaz azon időpontok amikor a csoportnak lehetősége nyílik a tábor nyújtotta főétkezési szolgáltatások (reggeli, ebéd, vacsora) igénybevételéreA Felhasználó csoportjának étkezési rendje megjelenítése elősegíti annak betartását.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • Táborvezető
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: névbeosztásQR kódfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott személyhez tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a munkaviszony létesítésével kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, valamint a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projektben fennálló elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján    Az adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Küldött üzenetek: A Felhasználó által az alkalmazáson vagy annak webes felületén keresztül küldött üzenetek.Az alkalmazásban való üzenetküldés célja a táborozókkal és a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.Szolgáltatónak a táborok megfelelő lebonyolításához és az applikáció működésének fenntartásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • Programkoordinátor
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: névbeosztásQR kódfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott személyhez tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a munkaviszony létesítésével kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, valamint a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projektben fennálló elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján    Az adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Küldött üzenetek: A Felhasználó által az alkalmazáson vagy annak webes felületén keresztül küldött üzenetek.Az alkalmazásban való üzenetküldés célja a táborozókkal és a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.Szolgáltatónak a táborok megfelelő lebonyolításához és az applikáció működésének fenntartásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Lebonyolított kölcsönzések: Akikölcsönzésre feljogosítottFelhasználó által lebonyolított kölcsönzések.A kölcsönözhető tábori eszközök nyomon követhetőségének biztosítása.a Szolgáltatónak az eszközei nyomon követéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • Altáborvezető
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: névbeosztásQR kódfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott személyhez tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, valamint a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján    Az adott táboroztatási év december 31. napjáig.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Beosztás: A Felhasználó beosztása szerinti feladatok helyszín és dátum megjelölésével a teljes tábori ott-tartózkodás idejére.Annak biztosítása, hogy a Felhasználó nyomon tudja követni a táborok lebonyolításával összefüggő feladatait.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projektben fennálló elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Lebonyolított kölcsönzések: AFelhasználó által lebonyolított kölcsönzések.A kölcsönözhető tábori eszközök nyomon követhetőségének biztosítása.a Szolgáltatónak az eszközei nyomon követéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Küldött üzenetek: A Felhasználó által az alkalmazáson vagy annak webes felületén keresztül küldött üzenetek.Az alkalmazásban való üzenetküldés célja a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.Szolgáltatónak a táborok megfelelő lebonyolításához és az applikáció működésének fenntartásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • TESO
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: névbeosztásQR kódfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott személyhez tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, valamint a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján    Az adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Beosztás: A Felhasználó beosztása szerinti feladatok helyszín és dátum megjelölésével a teljes tábori ott-tartózkodás idejére.Annak biztosítása, hogy a Felhasználó nyomon tudja követni a táborok lebonyolításával összefüggő feladatait.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projektben fennálló elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Kölcsönzött eszközök: AFelhasználó által kölcsönzött tábori eszközök köre.Az egyes tábori programok megvalósításához szükséges, kölcsönözhető tábori eszközök nyomon követhetőségének biztosítása.a Szolgáltatónak az eszközei nyomon követéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.Az adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Küldött üzenetek: A Felhasználó által az alkalmazáson vagy annak webes felületén keresztül küldött üzenetek.Az alkalmazásban való üzenetküldés célja a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.Szolgáltatónak a táborok megfelelő lebonyolításához és az applikáció működésének fenntartásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapjánAz adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 • EFOP-munkatárs
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok: névbeosztásQR kódfelhasználói típusAz alkalmazásbanvaló regisztráció biztosítása az alkalmazás szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevételéhez, a felhasználó adatainak ellenőrzése a visszaélések elkerülése érdekében. Felhasználó a regisztrációkor QR kódját, valamint születési évét adja meg, amely adatok alapján Szolgáltató megállapítja, hogy az adott QR kód létezik-e, valóban az első regisztrációt indították-e, továbbá, hogy a QR kód a megadott személyhez tartozik-e. A többi szükséges adat a Szolgáltató beléptetőrendszeréből kerül lehívásra. Ezen adatok a munkaviszony létesítésével kerülnek a Szolgáltató adatkezelésébe, valamint a beléptetőrendszer részére átadásra.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá Szolgáltatónak az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projektben fennálló elszámolási kötelezettsége teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján    Az adott táboroztatási év december 31. napjáig. Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Segélyhívó gomb használata esetén: Azonosító: A rendszer által generált, hívás alapján kiosztott azonosító. Hívott táborparancsnok: A segélyhívást leadó felhasználó által kiválasztott vészhelyzeti táborparancsnok.Hívófél GPS koordinátája: A segélyhívást leadó felhasználó lokációja, amennyiben a felhasználó az applikáció indításakor engedélyezte a helyzetmegosztást. Hívás regisztráció ideje: Az az időpont, amikor a hívás rögzítésre kerül a backenden.Segítségnyújtási kérés biztosítása a biztonságos táboroztatás érdekében, a segítségnyújtási kérés mihamarabbi teljesítése, a segélyhívás alapján szükséges intézkedések megtétele.az alkalmazás használatával kapcsolatos szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  A regisztráció fennállásának időtartama. A regisztráció megszüntetése az alkalmazás „Regisztráció törlése” menüpontban kezdeményezhető. A regisztráció és az alkalmazás inaktívvá válik az adott Felhasználó turnusának végdátuma + egy napot követően.  Jogellenes megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.


Fent hivatkozott adatokon felül más, így különösen különleges személyes adat kezelése az alkalmazás használata során nem valósul meg.

 1. Adatkezelő és az adatkezelésre vonatkozó információk:

Adatkezelő:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

adószám: 18398304-2-41

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

név: Apró Gábor

postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

e-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, illetve a jelen tájékoztató IV. pontjában foglalt érintetti joggyakorlással összefüggő kérelmeket kérjük a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjének továbbítsa!

Az adatok feldolgozását a Szolgáltató végzi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adatokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Egyéb adatkezelők:

Google LLC a Google Play, Google Maps és Google Fire Base tekintetében

Apple Inc. az Apple App Store tekintetében

A Google, valamint az Apple önálló adatkezelőnek minősülnek, az adatkezelés célját és eszközeit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésükre nézve saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

Adatbiztonsági intézkedések: Szolgáltató az adatkezelési műveleteket úgy alakítja ki és valósítja meg, hogy azok mindenben megfeleljenek a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá azok biztosítsák az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

Szolgáltató az adatok tárolását e célra elkülönített (dedikált) rendszeren valósítja meg, mely leválasztásra került minden egyéb rendszerről és azt külön tűzfal eszközzel védi. Az adatok fizikai tárolása elzárt szerverhelyiségben valósul meg, melybe a bejutás szabályozott és korlátozott, továbbá az adminisztratív funkciók (felhasználók kezelése, listázások) külön erre célra dedikált virtuális szerverekre kerültek, melyek csak a Szolgáltató belső hálózatából érhetőek el (internet felől nem elérhetőek).

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: A kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül kizárólag a Szolgáltató EFOP-1.2.12-17-2017-00006 projektjét megvalósító munkatársai az alkalmazás és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. A Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak, tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat a Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

Adattovábbítás: Az alkalmazás használata során megvalósuló adatkezelés keretében harmadik országba (Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli állam) történő adattovábbítás nem valósul meg.

Automatizált döntéshozatal: Az alkalmazás használata során megvalósuló adatkezelés keretében automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) nem valósul meg.

 1. A Felhasználók (érintettek) adatvédelmi jogai és azok érvényesítése:

A Szolgáltató számára fontos, hogy a Felhasználók megismerjék adatvédelmi jogaikat és érvényesíthessék is azokat. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetjük, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok alapján milyen adatvédelmi jogokkal élhet személyes adataival kapcsolatban. 16 éven aluli kiskorú érintett (Felhasználó) esetén az érintetti jogok gyakorlására törvényes képviselője jogosult.

Tájékoztatás joga (GDPR 13. cikke): a Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartamáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, az adataiban történő változást bármikor bejelentheti.

A Szolgáltató külön tájékoztatáskérés nélkül is köteles Felhasználót tájékoztatni az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát). Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Szolgáltató ezen a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak a Felhasználó rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz, mint az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit, továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat, hozzáférjen. Felhasználó erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatok másolatát Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Felhasználható kérheti a Szolgáltató által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. A Szolgáltató ezután ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.

Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Felhasználó jogosult arra, hogy valamely szerződés alapján kezelt, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató. Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törlés joga (GDPR 17. cikke): Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére, vagy az adatkezelés nem felel meg a megjelölt adatkezelési célnak,
 • Felhasználó a visszavonás jogával élt és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Felhasználó a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
 • adatainak kezelése jogellenes,
 • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges
 • az adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Felhasználó jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni a Szolgáltatótól. Ilyen esetben Felhasználó adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak a Felhasználó hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha a Felhasználó adatainak felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap.

A korlátozás joga az alábbi esetekben érvényesíthető:

 • Felhasználó vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Szolgáltató ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
 • az érintett adatok kezelése jogellenes, azonban Felhasználó valamely okból ellenzi az adatok törlését.
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége adataira, de Felhasználónak valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek,
 • Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Felhasználó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
 • Jogorvoslat

Felhasználó személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27. levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu, ügyfélszolgálat elérhetőségei: telefon: +36 (1) 391-1400,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat.