Adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.erzsebetalapitvany.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának feltételeit.


I. Szolgáltató adatai


     • Szolgáltató neve: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
     • Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
     • Szolgáltató elérhetősége:
       Email címek:
              – Általános információ: info@erzsebettaborok.hu
              -Táborokba történő jelentkezéssel és táborokkal kapcsolatos kérdések: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu
              -Sajtókapcsolat: sajto@erzsebettaborok.hu

       telefonszám: 061/445-02-11
     • Szolgáltató adószáma: 18398304-2-41
     • Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
 

Tárhelyszolgáltató neve: ClickTech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
     • Tárhelyszolgáltató email címe: postmaster@clicktech.hu


II. Az általános szerződési feltételek elfogadása és módosítása


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései. A jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


A Szolgáltató Weboldalának böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató Weboldalának használatára vonatkozó szerződési feltételeket, továbbá elismeri, hogy megismerte a Szolgáltató adatkezelési elveit, és annak tartalmát tudomásul vette.


A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról szóló tájékoztatást a Szolgáltató közzéteszi a Weboldalán. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.


III. A honlap használatának feltételei


A Weboldalt megtekintő Felhasználó a Weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a Weboldal egyes részeinek a Felhasználó által használt számítógép merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
 

A Felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.


A Weboldal használata során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.


Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni az ezeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

IV. Felelősség a szolgáltatásért


A Szolgáltató törekszik a Weboldalán található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért, bármely konkrét célra való alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget.


Felhasználó a Szolgáltató Weboldalának böngészésével és használatával tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azokat Felhasználó saját kockázatára és felelősségére használja. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.


A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.


V. Felhasználási feltételek


A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Szolgáltató által üzemeltett Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.


A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével – ideértve a Weboldalon való böngészést, és a Szolgáltató adott szolgáltatásának igénybevételét is – fogadják el a Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalhoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató.


A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www. erzsebetalapitvany.hu Weboldalán rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezéseinek elfogadásának minősül.


A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.
A Weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével használhatóak.
A Weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.


VI. A Szolgáltatások


A Szolgáltatás elsődleges célja tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára, melyekből a Szolgáltatóval összefüggő információkról értesülhetnek.


A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.


A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.
 

VII. Adatvédelmi szabályzat


Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a Szolgáltató számára. Ez a nyilatkozat az erzsebetalapitvany.hu, illetve a Szolgáltató által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti.


Az adatkezelő, a Szolgáltató (1134 Budapest, Váci út 35.; adószáma: 18398304-2-41; cégjegyzékszáma: 01-01-0011674; nyilvántartást vezeti: Fővárosi Törvényszék)


1. Adatkezelési nyilatkozat elfogadása
A Weboldal működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadsával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.
Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési nyilatkozatunkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja honlapunkat, szolgáltatásainkat.


2. Milyen adatokat gyűjtünk?
A Weboldal használata során különböző módokon gyűjthetünk adatokat. Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.


Automatikusan gyűjtött információk: A Szolgáltatás használata során adatokat gyűjthetünk Önről. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról, a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a Szolgáltatás miként működik tagjaink és látogatóink számára. Erről bővebben a cookie irányelvek pontban tájékozódhat.

Földrajzi helyzet: Földrajzi helyzetére vonatkozóan is kaphatunk információt IP cím alapján, illetve akkor, ha ezt az eszköz segítségével engedélyezi. Ezt az információt felhasználhatjuk arra, hogy a Szolgáltatást testreszabjuk, régió specifikus beállításokat eszközöljünk, a Weboldal tartalmát szükség esetén ehhez igazítsuk.

Weboldallal folytatott kommunikáció: A Weboldallal, illetve a Weboldalon folytatott kommunikáció során megosztott információkat is gyűjthetjük. Ezt a visszaélések megakadályozása, közösségünk védelme, illetve a Weboldal megbízhatóságának fenntartása érdekében tesszük.

3. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

Harmadik felek: Harmadik féltől származó bővítmények gyűjthetnek adatokat arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Például ilyen lehet a közösségi oldalak által biztosított “megosztás” funkció, amely cookie-kat tárolhat el az Ön böngészőjében. Ezek a tevékenységek a harmadik fél adatkezelési gyakorlatának részei.
Továbbá használhatunk harmadik fél (YouTube, Instagram, Google Maps) által biztosított cookie-kat és hasonló technológiákat marketing célokra is. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjenek egy számítógépet vagy eszközt a Szolgáltatás használata során. Kérjük vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, ilyen esetben a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni. Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását a cookie beállítások módosításával. Erről bővebben a cookie irányelvünk pont alatt tájékozódhat.
Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért a Szolgáltató nem felel és azokért nem tehető felelőssé. Javasoljuk, hogy tekinste át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.
 

4. Változtatások
Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként módosíthatjuk. A lényeges változtatásokra a következő módok valamelyikén hívjuk fel a figyelmét: felhívást jelenítünk meg a Szolgáltatás használata közben vagy értesítőt küldünk Önnek pl. e-mail formájában. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

5. Elérhetőség
Amennyiben a honlap használatával összefüggésben, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@erzsebettaborok.hu e-mail címen.
 

6. Jogérvényesítés
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az adatvedelem@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 16.), valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 

7. Cookie irányelvek
Annak elősegítésére, hogy magas színvonalú, a lehető leginkább zökkenőmentes és megbízható szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek, a Szolgáltató cookie-kat és hasonló technológiákat használnak (a továbbiakban: “cookie”).


Ha szeretne többet megtudni arról, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk őket, illetve milyen lehetőségei vannak ezzel kapcsolatban, kérjük olvasson tovább.


Mi az a cookie?

A cookie (vagy süti) egy kisméretű adatcsomag, amelyet a weboldal helyez el a böngészőjében. Egyes sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják.

Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.


A cookieknak/sütiknek 3 főbb típusát különböztetjük meg:


Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k egy látogatásra korlátozódnak és információkat tárolnak, hogy a Weboldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadnia bizonyos adatokat. A munkamenet cookie-k röviddel a Weboldal elhagyása után vagy közvetlenül a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.

A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Állandó cookie: Ezek a cookie-k a látogatásával kapcsolatos preferenciákat tárolják és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, amikor újra ellátogat a Weboldalra. Addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló „sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

Harmadik fél által használt cookie: Ezek a cookie-k nem az erzsebetalapitvany.hu köthetők és akár több weboldalon és munkameneten átívelő böngészési tevékenységet is magukban foglalhatnak. Ezek általában az állandó cookie-k csoportjába sorolhatók és addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

A cookie-k alapvető információkat tárolnak internetezési szokásairól, és segítségükkel működtetetett az erzsebetalapitvany.hu oldal, illetve a lehető legjobban személyre szabni a felhasználói élményt.


Egyéb cookie-hoz hasonló technológiák

A cookie-k mellett más, hasonló technológiákat is használunk:


Webjelzők: Ezek egyedi azonosítóval ellátott apró grafikai elemek, amelyekkel mérhetők és követhetők a honlapon végzett műveletek, látogatói statisztikák. Ezek a pixelek információt gyűjthetnek az eszközéről, a rajta futó operációs rendszer típusáról, IP címéről és a Weboldal megtekintésének dátumáról, idejéről.

Közösségi bővítmények: Ezek olyan közösségi oldalak által működtetett bővítmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. kedvelés vagy megosztás funkció). Ezek a közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az oldalon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé.

Hogyan használjuk a cookie-kat?
Biztonság és hitelesítés: Használunk olyan cookie-kat, amelyek feltétlenül szükségesek az erzsebetalapitvany.hu működéséhez, hiszen ezek biztosítják azt, hogy a Szolgáltatás a látogatók és a felhasználók számára is megfelelően működjön. Ilyen például a biztonság fenntartása és az autentikáció lehetővé tétele.

Fiók és felhasználói preferenciák: Cookie-k segítségével jegyezzük meg a preferenciáit, például a nyelvi beállításait vagy azon igényét, hogy a Weboldal emlékezzen Önre, amikor újra ellátogat a Weboldalra, illetve cookie-k segítségével tudjuk az Ön igényeinek megfelelően személyre szabni a Weboldal tartalmát, megjelenését.

Statisztika, teljesítmény: Cookie-kat használunk arra, hogy a Weboldal teljesítményére vonatkozó adatokat gyűjtsünk, illetve hogy látogatóink használati szokásait megismerjük. Ezek segítségével fedezhetjük fel az esetleges hibákat és az így szerzett ismereteket arra használhatjuk, hogy még hatékonyabbá tegyük a Szolgáltatást. Jobban megérthetjük azt is, mely oldalakat keresik fel a látogatók az erzsebetalapitvany.hu mely funkcióit használják és milyen módon használják őket.

Közösségi oldalak: Bizonyos cookie-k arra szolgálnak, hogy Ön a közösségi oldalak funkcióit használni tudja. Ilyen például a tartalom megosztása vagy egyéb közösségi oldal által biztosított funkció. Ezeket a cookie-kat a közösségi oldalak tárolhatják és kezelhetik. A közösségi oldalakkal elemzési és marketing célokból is együttműködhetünk. A közösségi oldalakat érintő adatkezelési beállításait a közösségi oldalon regisztrált fiókjába bejelentkezve kezelheti.

Hirdetések: A hirdetési cookie-k azt biztosítják, hogy a hirdetések, amelyeket a webhelyünkön és más oldalakon lát, a lehető legrelevánsabbak legyenek az Ön számára. Ezek a harmadik fél által biztosított technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjék az Ön által használt eszközöket, demográfiai és érdeklődés alapú információkat továbbítsanak, anélkül, hogy azonosítanák az Ön személyét. Így testreszabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A harmadik fél szolgáltatók nem a Szolgáltató irányítása alatt állnak, saját adatvédelmi irányelvvel és gyakorlattal rendelkeznek.

Mik a lehetőségeim?
Az első alkalommal, amikor meglátogatja az erzsebetalapitvany.hu-t, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.


Önnek lehetősége van kezelni, illetve tiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha törli az erzsebetalapitvany.hu cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése a Weboldal bizonyos funkcióihoz, vagy aloldalaihoz.
 

Böngésző beállítások: A cookie-kat az internetböngészője beállításaival kezelheti. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője „Segítség” funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét. Az alábbiakban részletesebb információt talál arról, hogy az erzsebetalapitvany.hu által támogatott böngészőkben milyen módon tudja elvégezni a beállításokat:

Elemzés: Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy a közösség tagjai hogyan használják az erzsbetalapitvany.hu elemzéssel foglalkozó partnerek szolgáltatásait vehetjük igénybe. A szolgáltatások azt a jogos érdekünket segítik érvényesíteni, hogy megőrizzük a Szolgáltatásunk megbízható és biztonságos működését.

  •  Google Analytics: Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics elemzésre használja az Ön adatait, kattintson ide a Google Analytics-et blokkoló bővítmény telepítéséhez.


Kérjük vegye figyelembe, hogy a leiratkozási oldalakat nem a Szolgáltató üzemelteti, ezért nem vállal felelősséget a funkciók eléréséért vagy működéséért.


Leiratkozás mobil eszközzel: A mobil eszköz segítségével kezelheti a böngésző cookie beállításait. Erre vonatkozóan a gyártó útmutatójában kaphat részletesebb tájékoztatást