Kategóriák
Egyéb kategória

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a TÁBOROZOM mobilalkalmazás használatához

(hatályos: 2023. március 01-től visszavonásig)

Preambulum:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által üzemeltetett és szolgáltatott, TÁBOROZOM elnevezésű applikáció által elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának és a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Értelmező rendelkezések:

Applikáció: a TÁBOROZOM elnevezésű mobilalkalmazás;

Szolgáltató: applikációt üzemeltető Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány;

Felhasználó: az a természetes személy, aki az applikáción keresztül elérhető szolgáltatásokat regisztráció után igénybe veszi; regisztrációra jogosult kizárólag: balatoni nyári ottalvós Erzsébet-táborban táborozó gyermek, aki rendelkezik szülői hozzájárulással, kísérő, illetve ezen táborok megvalósításában résztvevő, Szolgáltatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy 

ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek.

2. A Szolgáltató adatai:

név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

adószám: 18398304-2-41

nyilvántartási szám: 01-01-0011674

nyilvántartás vezeti: Fővárosi Törvényszék

A Szolgáltatónak az applikáció használatával összefüggő kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei: taborozom@erzsebettaborok.hu

3. Az ÁSZF hatálya, az applikáció használatára vonatkozó szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. §-ában szabályozott általános szerződési feltételeknek minősül, arra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF hatálya az applikáció igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint az applikációt használó Felhasználókra. Az applikáció használatával, különösen, de nem kizárólagosan az applikációba történő bejelentkezéssel Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, valamint a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Az adatvédelmi tájékoztató a Tájékoztatók menüpontban érhető el. Jelen ÁSZF elfogadásával Felek között az applikáció használatának biztosítására, illetőleg használatára vonatkozóan – magyar nyelvű – szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, azok a Szolgáltató iratanyagában utóbb nem hozzáférhetőek.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről a módosítás tényét és a módosítás hatályát is tartalmazó tájékoztatás formájában a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 3 nappal korábban értesíti a Felhasználókat. A módosított ÁSZF a közléssel válik hatályossá. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely szerződéses rendelkezés eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul. Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegének valamennyi Felhasználó általi megismerhetőségét az Tájékoztatók menüpontban biztosítja. Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató tartalmának megváltozásakor ugyancsak értesíti valamennyi Felhasználót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF-ben, illetőleg az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük, ne használja az applikációt!

4. Az applikáció használata:

4.1. Telepítés

Az applikáció telepítése kizárólag a Google Play vagy az Apple App Store felületén keresztül engedélyezett. Az applikáció a mobiltelefonon futó operációs rendszer beállításaitól függően keres frissítéseket. Amennyiben az Apple App Store-ban, illetve a Google Play-en elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Amennyiben a Szolgáltató az applikáció frissítését teszi letölthetővé, úgy a frissített verzió felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik. Az Apple App Store, illetve a Google Play és a készülék operációs rendszerének működéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltatót szavatosság kizárólag az applikáció iOS (11.0 és ennél nagyobb verzió) vagy Android (5.0 és ennél nagyobb verzió) operációs rendszerrel rendelkező mobil eszközökön történő működőképességéért terheli. Az applikáció minden más verziójú operációs rendszeren történő futtathatóságáért, illetőleg megfelelő működéséért Szolgáltató nem tartozik szavatossággal.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy az applikációt megszakítás nélküli, folyamatos üzemmódban üzemeltesse. A Szolgáltató a folyamatos üzemmódhoz szükséges feltételeket az elvárható gondosság mellett a saját költségén biztosítja.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen hajtotta végre, valamint, hogy 16 éven aluli Felhasználó estén a gyermek törvényes képviselője hozzájárulását adta az applikáció használatához.

4.2. Regisztráció:

Az applikáció valamennyi funkciója kizárólag regisztrációt követően érhető el.

Az applikációba regisztrálni a Szolgáltató által szervezett ottalvós tábor résztvevői és Szolgáltató meghatározott munkavállalói, vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók jogosultak. A Felhasználók a táborozás időtartama alatt érvényes karszalagjukon található QR kód és születési dátumuk, míg Szolgáltató belépőkártyával rendelkező munkavállalói a belépőkártyán található QR kód segítségével regisztrálhatnak.

A regisztráció során az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával Felhasználó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint az adatkezelési tájékoztatót.

4.3. Szolgáltatási díj

Valamennyi Felhasználó ingyenesen jogosult az applikáció telepítésére és használatára.

4.4. Használat

Felhasználó az applikáció tartalmát csak és kizárólag saját célra használhatja. Az applikáció megfelelő működéséhez wifi vagy mobilhálózati adatkapcsolat szükséges, amely adatforgalmat generálhat.

Felhasználó az applikációt kizárólag a jelen ÁSZF szerint, az applikáció céljának megfelelően jogosult használni akként, hogy az a működést, illetve a rendeltetésszerű használatot ne sértse vagy veszélyeztesse. Különösen ilyen nem megengedett magatartásnak minősül az olyan magatartás, amely az applikáció manipulációját, tömeges letöltést eredményezi, továbbá az applikáció egyéb információs technológiai manipulációja, illetve lemásolása. Felhasználó az applikáció használata során jogszabályt, mások jogait és törvényes érdekeit nem sértheti vagy veszélyeztetheti.

4.5. Értesítések

Az applikáció értesítéseket jeleníthet meg a Felhasználó mobil eszközén a készülék beállításaitól függően. 

4.6. Az applikáció igénybevételének egyéb feltételei:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az applikáció egészét, illetőleg annak bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

Szolgáltató jogosult az applikáció elérhetőségét átmenetileg, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani, amely esetben Szolgáltató előzetesen értesíti a Felhasználót a kimaradás okáról és annak várható időtartamáról.

Szolgáltató jogosult az applikáció keretében elérhető szolgáltatások nyújtását megszakítani, illetőleg Felhasználót kizárni az applikáció felhasználói köréből, amennyiben azt jogszabályi rendelkezés vagy bírósági, hatósági döntés előírja, illetőleg amennyiben Felhasználó az applikációt az ÁSZF-be ütköző módon, vagy egyéb módon jogellenesen vagy nem rendeltetésszerűen használja, vagy amennyiben a Felhasználó táborozása a tervezettnél korábban megszakad, a tábor helyszínét elhagyja, illetve a munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik.

5. A szolgáltatás tartalma:

Az applikáció lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által szervezett ottalvós táborban való tartózkodása során tájékozódhasson az aktuális tábori eseményekről, programokról és a tábori élethez hasznos információkat szerezhessen a táborhelyről.

Minden felhasználó számára azonos tartalommal elérhető funkciók:

Hírek: A menüpontban elérhetők a felhasználók számára a tábori élethez kapcsolódó aktuális hírek, kiemelt események, érdekességek.

Hasznos információk: A tábor működésével kapcsolatos állandó, hasznos információk érhetők el a menüpontban.

Tábori térkép: A táborhelyszínt bemutató statikus térképen ikonok jelzik a tábor helyszíneit (például programhelyszíneit, orvosi ellátást nyújtó és akadálymentes épületeit), az egyes piktogramokra kattintva plusz információk ugranak fel a helyszínekre vonatkozóan, melyek között megtalálható a link, ami átirányít a Google térképre.

Rólunk: A Szolgáltató bemutatásának felülete.

Beérkező üzenetek: A tábori élet során a Szolgáltató munkatársai által küldött figyelemfelkeltő üzenetek megjelenítésének helye.

Segélyhívó: A tábori élet során bekövetkező, segítségnyújtást igénylő élethelyzet esetén a felhasználó által használt mobileszköz a Segélyhívó gomb megnyomásával telefonhívást kezdeményez a hívott vészhelyzeti táborparancsnok telefonszámára.

Egyes felhasználók specifikus funkciói:

Táborozó gyermek:

Programjaim: A táborozó gyermek csoportjának összes programja megjelenik napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal, amely elősegíti a táborhelyen belüli tájékozódást, a tábori napirend követését.

Pontgyűjtés: A pontgyűjtés célja a tábori tartózkodás még élvezetesebbé tétele. A pontgyűjtés történik a táborban elhelyezett QR kódok beolvasásával, programokon való részvételkor, programok értékelésekor és a táborzáró kérdőív kitöltésekor. Az előre meghatározott pontértékek elérésekor a felhasználó készülékén virtuális jutalom jelenik meg.

Eszközkölcsönzés: A táborozó gyermekek megtekinthetik a táborhelyen kölcsönözhető eszközök listáját.

Programok értékelése: A programok értékelése elősegíti, hogy Szolgáltató közvetlen visszajelzést kapjon a tábori programok fogadtatásáról. A táborozó gyermek egy ötfokozatú skálán, piktogramok segítségével értékelheti azokat a programokat, amelyeken részt vett.

Táborzáró kérdőív: A táborozás végén a táborozó gyermek egy kérdőívet kap, melyet kitöltve értékelheti a tábori életet, ezáltal visszajelzést küldhet a Szolgáltatónak.

Kísérő:

Programjaim: A táborozó kísérő gyermekcsoportjának összes programja megjelenik napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal, amely elősegíti a táborhelyen belüli tájékozódást, a tábori napirend tervezését.

Étkezések: A menüpontban a kísérő gyermekcsoportjának étkezési beosztása (étkezések helye és időpontjai) jelenik meg.

Üzenetküldés: Az alkalmazásból indítható baleset, káresemény, rendkívüli esemény bejelentésre szolgáló üzenetküldési funkció.

Eszközkölcsönzés: A táborhelyen kölcsönözhető eszközök listájából a kísérőnek lehetősége van eszközök kölcsönzésére a kölcsönzésre kijelölt helyszíneken. Az eszköz kölcsönzés és visszavétel a rendszerben a kísérő QR kódja alapján kerül regisztrálásra.

Programok értékelése: A programok értékelése elősegíti, hogy Szolgáltató közvetlen visszajelzést kapjon a tábori programok fogadtatásáról. A kísérő egy ötfokozatú skálán, piktogramok segítségével értékelheti azokat a programokat, amelyeken részt vett.

Táborzáró kérdőív: A táborozás végén a kísérő egy kérdőívet kap, melyet kitöltve értékelheti a tábori életet, ezáltal visszajelzést küldhet a Szolgáltatónak.

TESO-k:

Programok: a menüpontban megjelenik az adott táborhelyszín és tábori turnus összes programlehetősége napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal.

TESO beosztás: a menüpontban látható a felhasználó adott időszakra vonatkozó tábori munkavégzésének beosztása, a feladatvégzés helyszínei dátum szerinti bontásban.

Eszközkölcsönzés: A táborhelyen kölcsönözhető eszközök listájából a TESO-nak lehetősége van eszközök kölcsönzésére a kölcsönzésre kijelölt helyszíneken. Az eszköz kölcsönzés és visszavétel a rendszerben a TESO QR kódja alapján kerül regisztrálásra.

Üzenetküldés: Az applikációban való üzenetküldés célja a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.

Altáborvezető:

Programok: a menüpontban megjelenik az adott táborhelyszín és tábori turnus összes programlehetősége napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal.

Altáborvezető beosztás: a menüpontban látható a felhasználó adott időszakra vonatkozó tábori munkavégzésének beosztása, a feladatvégzés helyszínei dátum szerinti bontásban.

Eszközkölcsönzés: A táborhelyen kölcsönözhető eszközök listájából az altáborvezetőnek lehetősége van eszközök kölcsönzésére a kölcsönzésre kijelölt helyszíneken. Az eszköz kölcsönzés és visszavétel a rendszerben az altáborvezető QR kódja alapján kerül regisztrálásra.

Üzenetküldés: Az applikációban való üzenetküldés célja a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.

Táborvezető, programkoordinátor, EFOP munkatárs:

Programok: a menüpontban az adott táborhelyszín és tábori turnus összes programlehetősége megjelenik napi bontásban különböző, a programra vonatkozó információkkal, valamint programhelyszín információkkal

Üzenetküldés: Az applikációban való üzenetküldés célja a táborozókkal és a táborok lebonyolításában közreműködő személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.

Eszközkölcsönzés: A táborhelyen kölcsönözhető eszközök listájából lehetősége van eszközök kölcsönadására a kölcsönzésre kijelölt helyszíneken.

6. Szerzői jogok:

Az applikáció teljes tartalma, annak elrendezése, valamint minden funkciója az Szjt. szerinti szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, az applikáció szerzői jogi felhasználását kizárólagosan Szolgáltató jogosult engedélyezni.

Felhasználó az applikáció letöltésével, illetve az abba történő regisztrációval az applikáció használata által indokolt terjedelmű, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az applikáció képernyőn történő megjelenítésére és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésére. Felhasználó az applikációt, annak bármely tartalmi elemét kizárólag az applikáció keretein belül, azon a mobil eszközön jelenítheti meg, amelyre az applikációt letöltötte. Felhasználó az applikációt az adott mobil eszközről eltérő eszközre nem másolhatja át, egyéb módon nem rögzítheti, nem többszörözheti, nem terjesztheti, nem közvetítheti nyilvánossághoz, nem sugározhatja, nem fejtheti vissza, nem dolgozhatja át, nem használhatja fel más szellemi termék előállításához.

Felhasználó az applikációban megjelenő, szerzői jogi védelem alatt álló tartalom vonatkozásában ugyancsak az applikáció használata által indokoltan, kizárólag az Szjt. szerinti szabad felhasználási esetekre kiterjedően szerez felhasználási jogot, amely magában foglalja a művek idézésének lehetőségét, arról magáncélra történő másolat készítését. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja, azaz az applikációban megjelenő tartalmak haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, továbbá nem dolgozhatóak át, más műben, kiadványban vagy weboldalon – az idézés esetén túlmenően – nem használhatók fel.

7. Szolgáltató felelőssége:

Szolgáltató az applikáció megbízhatóságáért, hibamentes működéséért és az ezek hiányából eredő, illetve az alkalmazás bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni az applikáció zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

Szolgáltató a Felhasználó eszközén bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó tulajdonában vagy használatában álló eszközön történő jogosulatlan hozzáférésért, vagy más harmadik személy miatt bekövetkező (például külső támadásból eredő), illetve vis maior eseménnyel (például az internethálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggő károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

Ugyancsak kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely az applikáció rendeltetésellenes, jogszerűtlen, valamint jelen ÁSZF-fel ellentétes használatából ered.

8. Felhasználó felelőssége:

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nemvagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Felhasználó felelős az applikáció használata során a kifejtett tevékenységével, illetve az általa tanúsított magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kárért és egyéb jogkövetkezményért.

Felhasználó köteles helytállni, amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít.

Felhasználó jelen pontban szabályozott felelőssége a szerződés megszűnését követően is fennáll.

9. A szerződés megszűnése/megszüntetése:

Az applikáció a táborozó gyermek és kísérő Felhasználók számára a táborozásuk ideje alatt, míg a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló Felhasználók számára munkaviszonyuk fennállásának ideje alatt használható. Az applikáció a tábor elhagyását követő napon, illetőleg a munkaviszony megszűnésekor inaktívvá válik, az applikációban folytatott tevékenységek nem lesznek elérhetők.

Felhasználó jogosult regisztrációját bármikor törölni.

Szolgáltató jogosult továbbá a 4.6. pontban foglaltak szerint Felhasználó regisztrációjának megszűntetésére.

A szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

A szerződés megszűnését eredményezi továbbá az applikáció megszüntetése.

10. Záró rendelkezések:

Bármely, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást.

A Felek a jelen ÁSZF-ből fakadó bármely jogvita vonatkozásában kikötik Magyarország bíróságainak és hatóságainak a kizárólagos joghatóságát.